Planbesked

LÄS MER

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om det hos kommunen. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och kommunen kan under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver denna innehålla:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet, omfattning och karaktär på byggnader och/eller anläggningar.
  • En karta över området som berörs.

I beskrivningen vill vi gärna att du berättar om vilken sorts bebyggelse planeras, exempelvis antalet bostäder, antal tomter och liknande. Vidare bör det framgå hur det är tänkt att anordna tillfart, parkering samt vatten- och avlopp.

Kostnad för planbesked:
Kommunfullmäktige har beslutat att ta ut avgift för ansökan om planbesked. Taxan finns på kommunens hemsida, flen.se. Kostnaden för ett planbesked beror på ärendetypens omfattning. Ärendetypen definieras i taxa för plan- och bygglov. Avgift tas ut även om beslutet blir negativt för den sökande.

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@flen.se