Hur söker jag bistånd/insats?

LÄS MER

Bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Socialsekreteraren bedömer om du har rätt att få hjälp och beslutar om bistånd, enligt delegation av vård- och omsorgsnämnden. Bedömning sker individuellt utifrån ditt behov och beslutet går att överklaga.

Exempel på insatser kan vara:

  • Trygghetslarm
  • Matleverans
  • Hemtjänst
  • Avlastning i hemmet
  • Dagverksamhet för personer med demensdiagnos
  • Korttidsvistelse (växelvård/avlastning)  särskilt boende

Förenklad biståndsprövning

För vissa insatser kan du ansöka om förenklad biståndsprövning, exempelvis: trygghetslarm, trygghetskamera, matleverans, socialt servicepaket.

Insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt att få vissa, i lagen angivna insatser, förutsatt att personen har ett behov av insatsen i sin livsföring och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@flen.se
0157 - 43 00 00
flen.se/kontakt

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
soc@flen.se