Köp/försäljning fast egendom/bostadsrätt

LÄS MER

Blankett för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning, köp och nyttjanderätt av huvudmans eller underårigs fasta egendom, bostadsrätt och tomträtt.  En god man, förvaltare eller förmyndare får sälja, förvärva (genom köp, byte eller gåva), hyra eller hyra ut fast egendom/bostadsrätt eller tomträtt endast med överförmyndarnämndens samtycke.

 

Överförmyndarnämnden behöver följande handlingar för att frågan om samtycke ska kunna prövas:

  • Skriftlig ansökan (underskriven av god man, förvaltare eller förmyndare)
  • Den enskildes skriftliga samtycke (om den enskilde fyllt sexton år och kan uttrycka sin vilja)
  • Skriftliga yttranden/godkännanden av den enskildes make, sambo och närmast anhöriga
  • Köpe- försäljnings- eller hyresavtal (även gåvobrev), i original
  • Taxeringsbevis för fastighet
  • Förteckning från öppen budgivning (vid köp två oberoende värderingsintyg)

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se