Behov av god man eller förvaltare, socialnämndens anmälningsskyldighet

LÄS MER

Ansökan om förordnande av god man enligt FB 11:4 får (enligt FB 11:15) göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man.  Socialtjänst och sjukvårdspersonal har dock en skyldighet att anmäla behov av ställföreträdare (god man, förvaltare och/eller förmyndare) till överförmyndarförvaltningen eller tingsrätten.

  • Socialnämnden är enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:973) skyldig att till överförmyndaren anmäla om den finner att god man, förvaltare, förmyndare bör förordnas.
  • Enligt 15 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade hör det till kommunens uppgifter att anmäla till överförmyndare när en person som omfattas av lagens 1 § kan antas behöva god man.
  • I 2 § 3 förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården föreskrivs att en verksamhetschef skall underrätta överförmyndaren när en intagen person kan antas behöva en god man.

Till anmälan om behov kan följande med fördel bifogas

  • Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2007-01)
  • Skriftligt samtycke, om den enskilde förstår vad saken gäller
  • Personbevis för den enskilde
  • Social utredning

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se