Miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa Bygg- och miljöavdelningen om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Du kan behöva dessa följande bilagor beroende på er verksamhet.

 • Situationsplan, karta eller liknande
 • Ritning över verksamheten
 • VA-ritning
 • Kemikalieförteckning
 • Redogörelse för avfallshantering
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Egenkontroll, driftstörningar
 • Bullermätning/beräkning
 • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Mer information om detta hittar du på Flens kommuns hemsida - miljöskydd.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Situationsplan eller karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa