Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Anpassa bostaden

För att kunna klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

• Du som har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
• Du som regelbundet eller under en längre tid ansvarar för en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Vad kan du få bidrag till?

Du kan få bidrag för att anpassa och komplettera din permanenta bostad. Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och göra dig så självständig som möjligt i ditt hem.

Ansökan

Du ansöker om bidrag hos kommunen med blankett Ansökan bostadsanpassningsbidrag (gäller även reparation, underhåll och besiktning).
Handlingar som förutom denna blankett skall lämnas till kommunen:
• Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen
• Medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare att anpassningsåtgärderna får vidtas. (Gäller då annan än sökanden helt eller delvis äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Medgivandeblanketter kan rekvireras från kommunen).

Information

Mer information om bostadsanpassning finner du på Flens kommuns hemsida

Återställningsbidrag

När en bostad behöver återställas efter en bostadsanpassning kan du ansöka om bidrag med blankett Ansökan om  återställningsbidrag bostadsanpassning.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@flen.se
0157 - 43 00 00
flen.se/kontakt

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
soc@flen.se