Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt

 • Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte ägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.
 • Detta gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juli 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.
 • Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats, taxiplats, parkeringsplats för buss/taxi etc.) Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • På parkeringstillståndet skall finnas ett välliknande foto, varför ett sådant måste bifogas ansökan. Fotos fästes på anvisad plats i ansökningsblanketten.


Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller där parkering är tillåten under kortare tid är tre timmar.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst tre timmar på gågata.


Giltighet

 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen då tillståndet gäller som förare. Parkeringstillstånd för passagerare får endast användas då innehavaren är med i bilen.
 • Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.


Övrigt

 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.
 • Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.
 • Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
 • Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.
 • är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren

Blanketter för läkarintyg och fotobilaga finns tillgängligt under  "Hämta blanketter", dessa bifogas ansökan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa