Installation och avinstallation av cisterner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som vill installera cistern med spillolja eller brandfarlig vätska ska lämna in anmälan till bygg- och miljöavdelningen minst fyra veckor innan installationen/uppställningen sker. Det gäller även tillfällig uppställning av cistern och lösa behållare. Anmälan görs med blanketten på denna sida. Installation av följande anordningar behöver anmälas:

  • Cisterner ovan eller i mark samt lösa behållare som rymmer mer än totalt 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
  • Cisterner ovan eller i mark samt lösa behållare, inom vattenskyddsområde, som rymmer mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.

Observera att om gamla cisterner återtas i bruk betraktas det som nyinstallation. Du kan även behöva kontakta räddningstjänsten för att söka tillstånd för hantering/förvaring av brandfarlig vara.

 

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till Myndighetsavdelningen - Bygg och miljö. 

När cisterner eller rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. Dessutom måste åtgärder vidtas för att det inte ska gå att fylla cisternerna av misstag. Rester av diesel- eller eldningsolja betraktas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall. Även nivåmätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall.

Mer information

Naturvårdsverkets föreskrifter

MSB:s föreskrifter

Räddningstjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten? Ring kontaktcenter på 0157-43 00 00.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa