Nybyggnadskarta

LÄS MER

Vid ansökan om ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område kan man oftast använda ett enklare underlag till situationsplanen, till exempel en avstyckningskarta eller ett utdrag ur kommunens kartdatabas om gränser och byggnader där är redovisade med god kvalité och är kompletta. Din bygglovshandläggare avgör vilken karta du behöver.


Beställning av nybyggnadskarta sker med denna blankett. Debitering sker enligt gällande taxa.