Renhållningsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfallshanteringen i vår kommun styrs av nationell lagstiftning samt kommunala bestämmelser fattade av kommunfullmäktige. Kommunen är skyldig att hämta hushållsavfall där människor bor och verkar. Att minska mängden avfall är en miljöåtgärd i rätt riktning och kan innebära lägre hämtningsavgift.

Kommunens renhållningsföreskrifter reglerar kärlstorlekar och hämtningsintervall och är utformade för att fungera för det stora flertalet. Den som använder sin bostad i liten utsträckning eller i övrigt minskar sitt hushållsavfall, kan ansöka om undantag eller dispens från kommunens renhållningsföreskrifter såvida vissa kriterier är uppfyllda. Alla undantag prövas av nämnden och ansökan ska göras skriftligen. Alla dispenser är personliga och upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om nyttjanderättshavaren ändras. 

Tänk på att om det är flera personer som ska signera e-tjänsten krävs det att samtliga parter har tillgång till bankID. 

För mer information om kompostering av slam och latrin, se informationsblankett som finns bifogad.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa