Klagomål gällande miljö- och hälsoskydd

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Att tänka på innan du anmäler olägenhet
Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Observera att du i denna e-tjänst inte kan anmäla klagomål som handlar om tillfälliga störningar eller störningar som inte pågår i nuläget. För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. 

Om du vill vara anonym uppge inte ditt namn, kontaktuppgifter eller detaljer som kan kopplas till dig som person. Om du väljer att vara anonym kan du heller inte få någon återkoppling i ärendet. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Logga inte in om du vill vara anonym.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa