Förhandsbesked

LÄS MER

Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Samhällbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov är beslutat.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation