Ansökan uttagstillstånd; vuxen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan du använda om du vill lyfta pengar från ett överförmyndarspärrat konto då det är något som kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Information om personuppgifter:

Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress. De personuppgifter som lämnas av dig i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter. Dina personuppgifter används även för att uppfylla rättslig förpliktelse som överförmyndarnämnden i sin tillsynsroll är skyldiga att utföra. Förmynderskapsförordningen (1995:379) ger överförmyndarnämnden rätt och skyldighet att föra register över huvudmän och ställföreträdare. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är därmed rättslig förpliktelse. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Ditt namn och personnummer används för att inhämta kontroller hos Kronofogdemyndigheten, Rikspolisstyrelsen, överförmyndaren i din hemkommun samt socialförvaltningen i din hemkommun. Som tillsynsmyndighet inhämtar överförmyndarnämnden ibland, när lagstöd finns, uppgifter från andra myndigheter så som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, samt från banker, kreditgivare, värdepappersinstitut och i förekommande fall även från dina närmast anhöriga. Uppgifterna används inte för direktmarknadsföring eller för automatiserat beslutsfattande eller profilering. Överförmyndarnämnden har strikt sekretess och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 32 kap 4-5 §§ tillämpas alltid. Det finns en sekretessbrytande bestämmelse i föräldrabalkens (1949:381) 16 kap 7 § som stadgar att huvudmannen och hans/hennes närmaste alltid har rätt att ta del av de handlingar hos överförmyndarnämnden som rör ställföreträdarskapet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  •  Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderad inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. För att lämna en begäran enligt ovan kontaktar du oss på overformyndaren@flen.se eller på telefon 0157-43 00 70.
  •  Du kan läsa mer om hur Flens kommun, Gnesta kommun och Vingåkers kommun hanterar dina personuppgifter på respektive kommuns hemsida, exempelvis https://flen.se/om-flen/ kommunikation-press/personuppgifter/.  I överförmyndarnämndens informationshanteringsplan, antagen av överförmyndarnämnden 2020-12-08 § 54 https://flen.se/om-flen/god-man-forvaltare-formyndare/blanketter-checklistor/ kan du läsa när olika handlingar som kan innehålla dina personuppgifter gallras.
  • Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@flen.se eller via växeln på 0157-43 00 00.
  •  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa