Redogörelseblankett/körjournal extraordinära förvaltningsåtgärder

LÄS MER

EFTER ÖVERENSKOMMELSE MED ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Extraordinära förvaltningsåtgärder för att bevaka huvudmannens rätt

Vid speciella händelser kan en god man eller förvaltare behöva vidta åtgärder för att bevaka huvudmannens juridiska rätt, utöver den normala förvaltningen av huvudmannens egendom och den personliga omvårdnaden. Det gäller t.ex. om huvudmannen blir dödsbodelägare, vid avveckling av boende eller försäljning av fastighet, vid omfattande skuldsanering eller kvalificerat juridiskt arbete såsom medverkan vid domstolsförhandling. I dessa fall kan arvode beviljas efter den tid som lagts ner. Varje åtgärd ska därför specificeras med uppgift om datum och exakt tidsåtgång.

Notera att praktiska sysslor som flyttstädning, packa bohag, skotta snö, tillsyn och underhåll av huvudmannens fastighet m.m. inte ingår i förordnandet och därför inte ger något arvode.

Observera att en överenskommelse ska träffas med nämnden INNAN du företar åtgärder som du anser vara extraordinära. Kontakta överförmyndarkontoret!

 

 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se