Förteckningsblankett

LÄS MER

Förteckningen ska du lämna in inom två månader från det datum du förordnades som god man, förvaltare  eller förordnad förmyndare . Förteckningen är en redogörelse över huvudmannens kända tillgångar och skulder på förordnandedagen, det vill säga den dagen då ditt uppdrag startade.

Som förmyndare för ett barn kan du vara skyldig att lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder. Förmyndare behöver upprätta en förteckning över barnets tillgångar om tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp eller äger fastighet, bostadsrättslägenhet eller tomträtt eller om överförmyndarnämnden fattat beslut om skärpande föreskrifter.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se