Års- och sluträkningsblankett

LÄS MER

Samtliga redovisningspliktiga gode män, förvaltare och förmyndare ska lämna årsräkning och redogörelse till överförmyndarförvaltningen före den 1 mars varje år.

Lämna in årsräkning och redogörelse underskrivna och i original. Underlag och verifikat som du lämnar in ska vara i kopior.

När ett uppdrag upphör ska du som ställföreträdare istället lämna in en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Sluträkningen ska lämnas senast en månad efter upphörandedagen. Om du önskar lämna års- och sluträkning digitalt finns e-tjänsten e-Wärna Go att tillgå. 

Du måste spara alla verifikationer och kvitton samt bokföring eller liknande som gäller din huvudmans ekonomi. Förvara dem på ett sådant sätt, och i sådan ordning, att du lätt kan ta fram dem om de efterfrågas. Överförmyndarförvaltningen kan i sin granskning behöva ta del av uppgifterna och huvudmannen själv eller släktingar kan också vilja ta del av räkenskaperna. Som ställföreträdare handlar du under skadeståndsansvar. Din redovisning är därför viktig eftersom den visar huvudmannen, anhöriga och myndigheter hur du har skött ditt uppdrag.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se