Samtycke till lån/pantsättning

LÄS MER

Ställföreträdare får inte uppta sätta huvudman i skuld utan att först inhämta samtycke från överförmyndarnämnden. 

Upptagande av lån eller pantsättning

I ansökan ska anges de skäl som finns för lånet/pantsättningen, lånebelopp och lånevillkor, uppgift om hur lånebeloppet ska disponeras samt hur återbetalning ska ske.

Om det gäller lån mot säkerhet i fastighet/tomträtt/bostadsrätt ska uppgift lämnas om vilka skulder som för närvarande belastar egendomen.

Bifoga alltid skuldebrev i original och bestyrkt kopia med angiven pantsättning.

OBS!

Överförmyndares samtycke till upplåning får endast lämnas om åtgärden behövs för att trygga övrig egendom eller kan anses nödvändig för utbildning eller uppehälle eller om det finns särskilda skäl för åtgärden.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se