Medgivande till placering av den enskildes tillgångar

LÄS MER

Av ansökan skall framgå att placeringen uppfyller sådana krav på trygghet och avkastning som framgår av föräldrabalken 12 kap 4 §. Notera att placeringar i enlighet med föräldrabalken 13 kap. 5 §(avser underåriga) och 14 kap 5 § (avser vuxna) får göras utan samtycke från överförmyndarnämnden. Genom att huvudmannen eller en omyndig som fyllt 16 år undertecknar ansökan får det anses att denne yttrat sig enligt föräldrabalken 16 kap 9 § och samtycker till placeringsförslaget. 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se