Bevaka rätt i dödsbo, samtycke till egendomens fördelning i skifte

LÄS MER

Bevaka rätt i dödsbo

Överförmyndarnämndens tillsyn vid dödsboförvaltning blir aktuell när en dödsbodelägare har god man eller förvaltare eller är omyndig. Då gäller bestämmelserna i föräldrabalkens (FB) 15 kapitel om ”Vård av rätt i dödsbo”.  En förmyndare, god man eller förvaltare (anges i fortsättningen som ställföreträdare) är skyldig att se till att bodelning och arvskifte med anledning av dödsfallet upprättas så snart som möjligt. Ställföreträdaren ska bevaka att arvskiftet upprättas inom 6 månader efter bouppteckningens förrättningsdag. Ställföreträdaren måste ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i bodelning/arvskifte. 

I arvskiftet ska dödsboets samtliga tillgångar tas upp till dagsaktuellt värde. För fastighet/bostadsrätt ska värderingsintyg från oberoende sakkunnig (t ex mäklare eller värderingsman) bifogas. Arvskiftet ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare, även av omyndig som fyllt 16 år, samt av ställföreträdaren. 

Ställföreträdaren ska skicka in dessa handlingar till överförmyndarkontoret:  

  1. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till arvets fördelning
  2. Arvskiftes/bodelningshandling i original
  3. Godkännande av samtliga dödsbodelägare
  4. Samtycke från huvudmannen om han/hon förstår vad saken gäller alternativt läkarintyg som visar att hen inte förstår vad saken gäller, om så är fallet.
  5. Kopia på registrerad bouppteckning
  6. Testamente (om det finns)
  7. Redovisningsräkning med underlag från bank som visar vad som hänt för tiden från dödsdagen till skiftesdagen
  8. Värderingsutlåtande för ev. fastighet/ bostadsrätt
  9. Fullmakter från dödsbodelägare

 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se