Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

Regeringen har bestämt att från och med 1 juli 2019 måste tillstånd sökas för att få sälja tobak. Syftet är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 

Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och har företaget flera butiker måste tillstånd sökas för varje ställe. Handläggning av ansökan påbörjas först när ansökan är komplett och om alla handlingar som krävs för att ta ställning i ärendet har skickats in till miljöenheten. Det som ska prövas är ekonomisk och personlig lämplighet samt om företaget har ett lämpligt egenkontrollprogram.

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat.